Ponuka pre prax

Oddelenia realizujúce výskum

Oddelenie hutníctva a zlievarenstva

Realizuje sa základný a aplikovaný výskum v rámci štrukturálnych projektov APVV, VEGA a ŠF EÚ, ako aj riešenia výskumných projektov pre prax.

Hutníctvo

 • technologické a ekologické aspekty výroby koksu, aglomerátu, peliet, surového železa, ocele a ferozliatin
 • optimalizácia metalurgických technológií výroby železa, ocele a ferozliatin
 • optimalizácia tavných technológií na pecných zariadeniach (odporové a indukčné pece)
 • implementácia nových moderných prístupov v oblasti sekundárnej metalurgie a plynulého odlievania ocele
 • využitie nových rafinačných troskových systémov pre oblasť plynulého odlievania ocele
 • vývoj nových metalurgických technológií pre komplexné spracovanie jemnozrnných železonosných druhotných surovín
 • vývoj a využitie nových uhlíkatých produktov v metalurgii železa, ocele a ferozliatin (elektródové hmoty, elektródy, redukovadlá, nauhličovadlá)
 • výskum tvorby karbidov a nitridov titánu v podmienkach výroby surového železa
 • simulácia plynulého odlievania ocele pomocou vodného modelu
 • modelovanie výroby rôznych aglomerátov na báze Fe, Mn, Ti prostredníctvom komplexne a analyzačne vybavenej aglomeračnej spekacej panvičky
 • implementácia biomasy do aglomeračného a vysokopecného procesu
 • inovácia a implementácia nových metód štúdia technologických procesov na báze železa, ocele a ferozliatin (termovízia, vysokoteplotné analýzy a pozorovania, fyzikálne a matematické modelovanie, termodynamické bilancie, atď.)

Zlievarenstvo

V odbore Zlievarenstvo je v súčasnosti vedecko-výskumná činnosť zameraná na oblasť metalurgie a technológie pre výrobu odliatkov zo zliatin na báze železa a na oblasť technológie pre výrobu odliatkov na báze neželezných kovov hlavne zo zliatin hliníka so zameraním na odlievanie odliatkov pod tlakom pre automobilový priemysel.

Pre oblasť zliatin na báze železa je študovaná hydraulicita metalurgických trosiek ako vlastnosť týchto trosiek, ktorá predikuje ich spojivové vlastnosti a štúdium faktorov ktoré tieto vlastnosti ovplyvňujú.

Ďalší výskum je zameraný na štúdium ovplyvňovania kvality taveniny pri výrobe odliatkov zo syntetickej liatiny za použitia rôznorodého zloženia odpadu.

V oblasti výroby odliatkov odlievaných pod tlakom je oblasť výskumu zameraná na skúmanie vplyvu dominantných technologických parametrov tlakového liatia na kvalitatívne ukazovatele odliatkov odlievaných pod vysokým tlakom vo väzbe na použitý podiel recyklovaného materiálu vo vsádzke hliníkovej zliatiny a vzájomné väzby vedúce k optimalizácii parametrov liatia.

Oddelenie tepelnej techniky a plynárenstva

Vedecko-výskumná činnosť je zameraná na oblasti:

 • spaľovanie palív za účelom zvýšenia účinnosti tepelných agregátov a znižovania emisií v spaľovacom procese
 • štúdium vplyvu recirkulácie spalín na proces spaľovania
 • vplyv magnetického, resp. elektromagnetického poľa na proces spaľovania
 • využitie reburningu pri znižovaní oxidov dusíka v odchádzajúcich spalinách, nízkoemisné spaľovanie a oxyspaľovanie
 • prúdenie a výmeny tepla v tepelných agregátoch
 • tepelná práca a bilancovanie tepelných procesov, pecí a tepelných agregátov
 • matematické modelovanie a optimalizácie premeny energie a procesov prenosu tepla v tepelných agregátoch
 • využitie obnoviteľných a netradičných zdrojov energie
 • splyňovanie biomasy
 • doprava a distribúcia energetických médií

Oddelenie nekovových materiálov

Realizuje sa základný a aplikovaný výskum v rámci projektov APVV, VEGA a ŠF EÚ, ako aj riešenia výskumných projektov pre prax.

Oblasti výskumu

 • vývoj progresívnych nekovových anorganických (najmä keramických) materiálov pre náročné priemyselné aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká mechanická, tepelná a chemická odolnosť
 • moderné bezodpadové technológie chemického spracovania nerastných surovín napr. návrh syntézy amorfného SiO 2 z kremičitých odpadov
 • komplexné spracovanie slovenského magnezitu na výrobky s vysokou pridanou hodnotou
 • výroba, vlastnosti a aplikácia žiaruvzdorných materiálov
 • štúdium korózie žiaruvzdorných keramických materiálov taveninami, resp. plynným prostredím v metalurgických, cementárenských a energetických tepelných agregátoch
 • netradičné aplikácie nerastných surovín, napr. odstraňovanie ťažkých kovov z kontaminovaných podzemných vôd pomocou magnezitu

PLATAURUM

Súčasťou oddelenia je aj laboratórium PLATAURUM, ktoré je zamerané na spracovanie odpadov s obsahom ušľachtilých kovov, hlavne zlata a striebra.

Spracováva klenotnícky a dentálny odpad t.j. zliatiny s obsahom zlata a striebra, pričom produktom sú zliatky ušľachtilých kovov, alebo rýdze kovy Au a Ag. Pre analyzovanie uvedených zliatkov sa používajú pôvodné analytické metódy, ktorých presnosť je pravidelne overovaná Puncovým úradom SR.