Oddelenie Hutníctva a zlievarenstva

Laboratórium pre chemické analýzy materiálov v čiernej metalurgii


Používané zariadenia:

spektrometer Niton

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na analýzu vstupných materiálov a produktov metalurgických technológií.

Laboratórium oceliarskych a zlievarenských taviacich technológií


Používané zariadenia:

indukčné pece, odporové pece, Tamannova pec, žíhacie pece

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na nízkoteplotné a vysokoteplotné spracovanie materiálov na báze Fe, Mn, Cu, Al, atď.

Laboratórium fyzikálno-chemických mikroskopických a štruktúrnych analýz


Používané zariadenia:

optický mikroskop NEOPHOT32, stereomikroskop ZEISS, derivatograf Q

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na štruktúrnu analýzu materiálov v čiernej metalurgii.

Laboratórium skúšania formovacích zmesí


Používané zariadenia:

sitá, homogenizéry, zariadenia na stanovenie pevnosti, atď.

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na testovanie materiálov pre zlievarenský priemysel.

Laboratórium simulácie procesov prúdenia - LSPP


Používané zariadenia:

vodný model panvy, medzipanvy a kryštalizátora

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na simuláciu plynulého odlievania ocele so zameraním na optimalizáciu konštrukčného prevedenia medzipanvy, určovanie retenčných časov, atď.

Laboratórium špeciálnej prípravy modelov


Používané zariadenia:

zariadenie na výrobu tenkostenných modelov

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na použitie fotosyntetickej metódy na výrobu zlievarenských modelov a výrobu odliatkov podľa tejto predlohy.

Laboratórium prípravy vysokopecnej vsádzky


Používané zariadenia:

laboratórna spekacia panvička, zbaľovacie zariadenia, sitá, bubon ISO, atď.

Riešenie výskumných projektov:

Projekty orientované na výskum biomasy v aglomeračnom procese, simuláciu výroby Fe, Mn, Ti a Ca aglomerátov.