ŠTRUKTURÁLNE FONDY EÚ

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 .

Dátum vyhlásenia: 16. 11. 2018
Dátum uzávierky: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Naše projekty

Oddelenie hutníctva a zlievarenstva


Oddelenie Tepelnej techniky a plynárenstva


Oddelenie nekovových materiálov