Hutníctvo

Absolvent počas štúdia v študijnom odbore Hutníctvo získava teoretické základy z prírodovedných disciplín, z teórie a praxe hutníckych procesov, materiálového inžinierstva, energetiky v hutníctve a výroby žiaruvzdorných materiálov. Ďalej nadobudne všeobecný prehľad o priemyselných technológiách z oblasti hutníctva, zlievarenstva, materiálového inžinierstva, tepelnej techniky a výroby žiaruvzdorných materiálov. Na základe štúdia povinných a špecializačných voliteľných predmetov detailnejšie spoznal procesy z týchto oblastí. Znalosti a zručnosti v oblasti hutníckych procesov, procesov zlievarenstva, materiálového inžinierstva, tepelnej techniky a výroby žiaruvzdorných materiálov a ich teoretických východísk a špecializácie v profilových oblastiach odboru. Môže pôsobiť vo vedúcich pozíciách priamo vo výrobných prevádzkach, v oddeleniach metalurgie a tepelnej energetiky. Je schopný samostatne podnikať v oblasti malého a stredného podnikania, ovláda informačné a komunikačné technológie na aplikačnej úrovni, je schopný kreatívneho myslenia a inovatívneho konania v študovanom odbore.

1.rok ZS

Názov predmetu Kredity Typ
Nerastné suroviny (NS-H) - Viac informácií na OHaZ 5 P
Matematika I (MatI_BD_HF_n) 7 P
Chémia I (CH_I/HF1) 7 P
Telesná výchova I (TV I) 1 P
Úvod do štúdia hutníctva (UŠH) 5 P
Informatika (INF_1) 5 PV
Ekonomika a riadenie organizácie (ERO) 5 PV
Základy strojníctva (ZaklStr_B_HF) 5 PV

1.rok LS

Názov predmetu Kredity Typ
Spoločenské vedy (SV.HF.BC) 2 P
Fyzika I (FI - HF) 6 P
Telesná výchova II (TV II) 1 P
Chémia II (CH_II/HF1) 6 P
Matematika II (MatII_BD_HF_n) 7 P
Strojno-technologické zariadenia (STZ) 4 PV
Numerické a štatistické metódy (ZNaŠ) 5 PV
Elektrotechnika (Ele_HF) 4 PV
nazov 4 P

2.rok ZS

Názov predmetu Kredity Typ
Telesná výchova III (TV III) 1 P
Cudzí jazyk - všeobecný kurz I (CJVK I-HF) 2 P
Fyzikálna chémia (FCHI/HF1) 6 P
Fyzika II (FII - HF) 6 P
Náuka o materiáloch (NoM) 6 P
Meracia technika a snímače (MTaS) 5 PV
Analytická chémia (A_CH/HF1) 5 PV
Mechanika (M_B_HF) 4 PV

2.rok LS

Názov predmetu Kredity Typ
Teória hutníckych procesov (THP) 5 P
Cudzí jazyk - všeobecný kurz II (CJVK II-HF) 2 P
Hutníctvo železa a ocele (HŽO) 6 P
Tepelná technika (TepTech) 6 P
Exkurzia - ročníková (ER) 1 P
Telesná výchova IV (TV IV) 1 P
Základy metrológie (ZM) 5 PV
Manažovanie technológií v taviarňach (MTT) 4 PV
Mechanické skúšanie a kontrola kvality materiálov (MSKKM) 5 PV

3.rok ZS

Názov predmetu Kredity Typ
Tvárnenie materiálov (TMBc) 6 P
Bakalársky projekt-Hutníctvo (BP-H) 3 P
Zlievárenstvo (Zl) 6 P
Neželezné kovy (NK_III_Bc) 6 P
Základy biometalurgie (ZB_III_Bc) 5 P
Keramické žiaruvzdorné materiály (KŽM) 4 PV
Integrované manažérske systémy (IMS) 6 PV
Metodológia vzorkovania (MV_III_Bc) 5 PV

3.rok LS

Názov predmetu Kredity Typ
Kovy pre špeciálne aplikácie (KpŠA_III_Bc) 5 PV
Základy oceliarstva (ZO) 5 PV
Vysokopecné techniky (VPT) 5 PV
Zlievarenské technológie (ZT) 5 PV
Metalurgia zlievarenských zliatin (MZZ) 5 PV
Moderné technológie v oceliarstve (MTO) 5 PV
Metódy výroby a povrchovej úpravy umeleckých odliatkov (MVaPUUO) 5 PV
Základy environmentálnych biotechnológií (ZEB_III_Bc) 5 PV

Predmety štátnej skúšky

Názov predmetu Kredity Typ
Bakalárska práca - Hutníctvo (BPr-H) 10 P
Téma záverečnej práce Študent Školiteľ
Ivana ATYAFIOVÁ doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
Marián ČERNÁK Ing. Peter Demeter, PhD.
Petra GÖRÖGOVÁ Ing. Peter Demeter, PhD.
Patrícia HRONOVÁ doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.
Jakub KLEMPAI doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.
Denis ŠTARK Ing. Marianna Bartošová, PhD.