Hutníctvo

Absolvent počas štúdia v študijnom odbore Hutníctvo získava teoretické základy z prírodovedných disciplín, z teórie a praxe hutníckych procesov, materiálového inžinierstva, energetiky v hutníctve a výroby žiaruvzdorných materiálov. Ďalej nadobudne všeobecný prehľad o priemyselných technológiách z oblasti hutníctva, zlievarenstva, materiálového inžinierstva, tepelnej techniky a výroby žiaruvzdorných materiálov. Na základe štúdia povinných a špecializačných voliteľných predmetov detailnejšie spoznal procesy z týchto oblastí. Znalosti a zručnosti v oblasti hutníckych procesov, procesov zlievarenstva, materiálového inžinierstva, tepelnej techniky a výroby žiaruvzdorných materiálov a ich teoretických východísk a špecializácie v profilových oblastiach odboru. Môže pôsobiť vo vedúcich pozíciách priamo vo výrobných prevádzkach, v oddeleniach metalurgie a tepelnej energetiky. Je schopný samostatne podnikať v oblasti malého a stredného podnikania, ovláda informačné a komunikačné technológie na aplikačnej úrovni, je schopný kreatívneho myslenia a inovatívneho konania v študovanom odbore.

1.rok ZS

Názov predmetu Kredity Typ
Vysokopecná vsádzka (VV) 6 P
Koksárenstvo (Koks) 6 P
Diplomové praktikum I - Hutníctvo (DP I - H) 2 P
Fyzikálno-chemické základy v čiernej metalurgii (FCHZCM) 6 P
ASR v čiernej metalurgii (ASRČM) 5 PV
Organizácia hutníckych procesov v čiernej metalurgii (OHPČM) 5 PV
Technologická prax v odbore (TPvO) 5 PV
Metodológia testovania materiálov v ČM (MTMČM) 5 PV

1.rok LS

Názov predmetu Kredity Typ
Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii (ŽMČM) 5 P
Spoločensko-vedné predmety (SV.HF_ls) 2 P
Diplomové praktikum II - Hutníctvo (DP II - H) 4 P
Základy výroby surového železa (ZVSŽ) 5 P
Teoretické základy oceliarskych procesov (TZOP) 6 P
Biomasa v ČM (BČM) 5 PV
Logistika v čiernej metalurgii (LCM) 4 PV
Využitie sekundárnych surovín a energií pri výrobe železa a ocele (VSSaEVŽO) 4 PV
Aplikovaný software v čiernej metalurgii (ASvČM) 4 PV

2.rok ZS

Názov predmetu Kredity Typ
Výroba ferozliatin (VF) 5 P
Alternatívne technológie výroby železa (ATVŽ) 5 P
Diplomové praktikum 3 - HZO (DP 3 - HZO) 4 P
Mimopecné spracovanie a odlievanie ocele (MSOO) 6 P
Štruktúra a vlastnosti materiálov v čiernej metalurgii (ŠVMČM) 5 PV
Ušľachtilé palivá (UP) 5 PV
Elektrometalurgia výroby ocele (EVO) 5 PV
Moderné metódy kontroly a riadenia v čiernej metalurgii (MMKRČM) 5 PV

Predmety štátnej skúšky

Názov predmetu Kredity Typ
Diplomová práca - Hutníctvo (DP - H) 20 P
Metalurgia železa a ocele (MŽaO) 10 P
Téma záverečnej práce Študent Školiteľ
Bc. Dušan BALOG Ing. Peter Demeter, PhD.
Bc. Vladimír KASARDA doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
Bc. Martina KURILLOVÁ Ing. Martina Džupková, PhD.