Hutníctvo

Absolvent tretieho stupňa štúdia v študijnom odbore Hutníctvo je vedeckým pracovníkom, ktorý samostatne báda a prináša vlastné poznatky, navrhuje teoretické aj praktické riešenia pre procesy v oblasti hutníctva, pozná problematiku tepelných procesov v hutníckych technológiách a hutníckej energetike, má teoretické znalosti z vplyvov hutníckych procesov na životné prostredie, má prehĺbené teoretické znalosti zo súvisiacich oblastí, ktoré si neustále dopĺňa štúdiom najnovších poznatkov v svetovej vedeckej a odbornej literatúre.
Študenti tretieho stupňa štúdia v študijnom odbore Hutníctvo sú pripravovaní na prácu vo vedeckých a vedecko-výskumných pracovných pozíciách vo výskumných a vývojových oddeleniach priemyselných podnikov v oblasti hutníctva železa a ocele, v oblasti hutníctva neželezných kovov, v oblasti zlievarenstva a v oblasti tepelnej techniky a tepelnej energetiky, v pozíciách vedúcich pracovníkov vo vedeckých a výskumných ústavoch alebo ako vedecko-pedagogickí pracovníci na vysokých školách.